Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i cookies strony jaworskirental.pl, zwanej dalej Stroną internetową, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania cookies oraz innych technologii w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Polski Inkubator Technologii i Biznesu sp. z o. o. z siedzibą rejestrową ul. Puławska 15.19, 20-046 Lublin
 2. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem jaworskirental.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§ 2
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności formularza kontaktowego.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane za pomocą formularza zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit.f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz 2 lat od jej zakończenia.
 6. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele (np. firmie księgowej).
 7. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

§ 3
Prawa użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:
  • prawo dostępu do danych
  • prawo do poprawienia danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.
 3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: info@incubo.pl

§ 4
Gromadzone informacje

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Cookies (tzw. ciasteczka) to dane wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika.
 3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
 4. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej).
 5. Użytkownik może usunąć istniejące cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 7. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 5
Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

 1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
 2. monitorowania stanu sesji,
 3. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,
 4. a także w celach statystycznych i marketingowych.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i cookies prosimy kierować na adres: info@incubo.pl

Dodatkowe informacje o cookies

Co to są cookies?

Cookies (ang: ciasteczka) to informacje przechowywane na komputerze użytkownika przez odwiedzane przez niego witryny internetowe. Producenci poszczególnych przeglądarek WWW decydują o tym, w jakiej formie cookies zapisywane są na komputerze użytkownika. Mogą być one zapisywane jako np. pliki tekstowe, wiersze w lokalnej strukturze bazy danych lub w inny, wybrany przez producenta przeglądarki WWW sposób.

Do czego ta witryna internetowa używa cookies?

Ta witryna internetowa używa cookies aby zbierać informacje statystyczne na temat odwiedzających oraz zapisywać dane o ich preferencjach dotyczących nawigacji po niej. Cookies są używane aby udoskonalać użyteczność witryny dla użytkowników.

Jak to działa?

Przy pierwszej wizycie witryna internetowa „prosi” przeglądarkę WWW o przechowanie cookie. Jeśli przeglądarka WWW umożliwia zapisywanie cookies, robi to. Przy kolejnych wizytach witryna internetowa „prosi” przeglądarkę WWW o informacje z cookie lub cookies. Jeśli przeglądarka WWW dysponuje nimi — przesyła je w odpowiedzi witrynie internetowej.

Nie chcę aby ta witryna zapisywała cookies na moim komputerze. Co mam zrobić?

Ta witryna internetowa nie ma możliwości wymuszenia na przeglądarce akceptacji cookies. Większość popularnych przeglądarek WWW umożliwia użytkownikowi podjęcie decyzji o tym, czy akceptować cookies. Informacji o tym, jak wyłączyć akceptowanie cookies w konkretnej przeglądarce WWW należy poszukiwać w instrukcji obsługi tej przeglądarki, najczęściej pod hasłami takimi jak: cookies, ciasteczka, prywatność, bezpieczeństwo.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Polski Inkubator Technologii i Biznesu sp. z o.o.z siedzibą w Lublinie, przy ul. Puławskiej 15/19, NIP: 713 308 24 37, (dalej Spółka z o.o. ),informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Informacja w poniższym brzmieniu obowiązuje od dnia 4 maja 2019 r.

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Jako Spółka z o.o., w świetle przepisów jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową, jeżeli taką z Państwem zawarliśmy, oraz obowiązującymi przepisami.

W jakim celu, na jakiej podstawie i przez jaki czas przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe wykorzystujemy (przetwarzamy) w następujących celach i przez następujące okresy:

 1. podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z nami
  – przez czas potrzebny do zawarcia umowy, nie dłużej jednak niż miesiąc od powzięcia uzasadnionego przekonania, że do zawarcia umowy nie dojdzie i nie dłużej niż w 2 miesiące od ich pozyskania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO;
 1. należytego wykonania zawartej między Państwem a nami umowy i prowadzenia związanych z tym postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO
 2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c) RODO), np.:
  1. ustalenia, obrony i prawnej możliwości dochodzenia roszczeń przez Państwa lub przez nas, co obejmuje m.in własną windykację naszych wierzytelności – (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju sprzedaży towarów i usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych – przez czas istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu w ich przetwarzaniu i kolejne 3 miesiące (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes), nie dłużej jednak niż przez maksymalny okres wskazany poniżej;
  3. prowadzenia z Państwem korespondencji w zakresie wynikającym z jej treści lub z nią związanej, zarówno w przypadkach, gdy występujecie w niej we własnym imieniu, jak i w imieniu osób trzecich (np. Państwa Pracodawcy) – przez czas, w którym treść tej korespondencji ma znaczenie prawne dla nas, dla Państwa lub osób, w imieniu których Państwo występujecie (zastosowanie wtedy mają terminy określone w punktach 1-5 powyżej), (nasz prawnie uzasadniony interes, wykonanie umowy, obowiązek prawny, ochrona Państwa żywotnych interesów – art. 6 ust. 1 lit d) RODO);

przy czym okres przechowywania danych przetwarzanych w celach określonych w punktach 2)-6) powyżej wynosi przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone (podstawa prawna: art. 5c ust. 1 punkt 2 litera c) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 i 2193)).

W innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane.

Które dane należy nam podać?

Do zawarcia umowy wymagamy najczęściej podania przez Państwa danych na formularzu umowy (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy), w szczególności dotyczy to danych wymaganych przez przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy).

Do przygotowania i przesłania Państwu oferty wymagamy podania imienia, nazwiska, numeru telefonu lub adresu email.

Podawanie danych przy zawarciu umowy jest wymogiem ustawowym – w zakresie danych, które jesteśmy zobowiązani pozyskać na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w pozostałym zakresie nie jest wymogiem ustawowym.

Dodatkowe informacje o danych osobowych

Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy, mogą Państwo zamówić dodatkowe usługi. Jeśli będzie to wymagało wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy, stosując jednocześnie regulacje dotyczące tajemnicy zawodowej:

1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

 1. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
 2. podwykonawcom wspierającym nas w wykonywaniu usług przez Państwa zamówionych, przy obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta;
 3. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;

2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

 1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty;
 3. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim mają własny interes prawny w przetwarzaniu Państwa danych – najczęściej w celu wykazania w przyszłości, że należycie wykonali swoje obowiązki umowne względem nas bądź mogli przeciwko nam dochodzić roszczeń.

Dane z innych źródeł

 1. jeśli płacą Państwo lub my płacimy Państwu za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty bądź na jakie konto i do jakiej instytucji dokonaliśmy zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy płatność została dokonana prawidłowo, jej zaksięgowania i rozliczenia, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).
 2. możemy również pozyskiwać Państwa dane z ogólnie dostępnych rejestrów, ewidencji itp. w celach opisanych powyżej (zawarcie/wykonanie umowy, wykonanie ustawowych obowiązków rozliczeniowych/archiwalnych, dochodzenie przez nas roszczeń lub obrona przed roszczeniami Państwa lub osób trzecich, prowadzenie z Państwem korespondencji).

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w przyszłości zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Nie dokonujemy profilowania Państwa danych (profilowanie to automatyczna analiza Państwa danych osobowych wykonywana elektronicznie – przez przeznaczone do tego oprogramowanie), a ani automatycznego podejmowania decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływających.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) nieprawidłowych danych lub uzupełnienie danych;
 2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (między innymi: o informację o przetwarzanych przez nas danych, celach przetwarzania, odbiorcach danych lub kategoriach odbiorców) oraz o kopię danych;
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w naszej siedzibie pod adresem wskazanym na końcu tej informacji lub w dowolny inny sposób. Złożenie przez Państwa wniosku pisemnego z Państwa podpisem ułatwi nam Państwa identyfikację i może przyspieszyć zajęcie się Państwa wnioskiem.

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania. W szczególności realizacja tych praw będzie zależeć od obowiązku radcy prawnego do zachowania tajemnicy zawodowej. Oznacza to, że w niektórych przypadkach będziemy mogli odmówić uwzględnienia Państwa wniosku. W takich przypadkach wyjaśnimy Państwu motywy naszej decyzji i podamy jej podstawę prawną. W każdym przypadku będziemy niezwłocznie udzielać Państwu niezbędnych wyjaśnień i pomocy w wykonywaniu Państwa praw.

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Jeżeli pozyskaliśmy Państwa dane bez związku z udzielaniem pomocy prawnej, w szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,
  lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam lub tym podmiotom zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje

Nasze dane kontaktowe: Polski Inkubator Technologii i Biznesu sp. z o.o., 20-046 Lublin, ul. Puławska15/19, milenajaworskagustaw@gmail.com